Wat bieden we aan?

 

INDIVIDUELE GESPREKKEN

Hoe?

 

Bij kinderen: Voor een eerste gesprek worden eerst de ouders (alleen) uitgenodigd voor een uitgebreid kennismakingsgesprek. Afhankelijk van de leeftijd varieert de inhoud van de  daaropvolgende gesprekken.

 

Bij jongeren: desgewenst door de jongere wordt de ouder erbij betrokken

 

Bij volwassenen: In een eerste gesprek bekijken we dieper wat de aard van je klacht is, wat de omstandigheden in jouw leven zijn, opdat we jouw klacht juist kunnen gaan plaatsen en geen beïnvloedende factoren over het hoofd zien. Aan het einde van dit gesprek bekijken we dan samen ook wat de verwachtingen zijn naar de begeleiding toe, opdat we zeker samen in dezelfde richting werken.

 

Duur van een begeleiding?


Hoe lang een periode van therapie in beslag neemt, is voor iedereen verschillend en aldus moeilijk te voorspellen. Het verloop gebeurt altijd in onderling overleg. Uiteraard staat het je volledig vrij om de begeleiding op elk moment te stoppen.


Afronding


Wanneer de aanvankelijke verwachtingen zijn bereikt en u, of uw kind het nieuwe gewenste evenwicht heeft bereikt, wordt de tijd tussen de begeleidingsmomenten verlengd om uiteindelijk volledig af te ronden.

 

 Kostprijs


Een individueel gesprek kost 60 euro.


Voor oudergesprekken rekenen we 65 euro. 


Een intelligentie-onderzoek bij kinderen en jongeren bedraagt 175 euro. 


Schriftelijke verslaggeving wordt aangerekend aan een zelfde tarifering als een individueel gesprek. 


Zowel voor kinderen als volwassenen is er bij zeer veel mutualiteiten terugbetaling van een deel van de consultatie.


BELANGRIJK!

Om onze kwaliteit te waarborgen kunnen wij slechts een beperkt aantal gesprekken per dag inplannen. Dat wil zeggen dat, als jij een afspraak hebt, er op dat moment niemand anders kan komen. Om die schaarste te beschermen, vragen we dan ook om minimum 48 uren vooraf te verwittigen als u uw afspraak niet kan nakomen. Anders zijn we verplicht om de afspraak toch aan te rekenen. 

Hou hier dus zeker rekening mee!

Voor wie?

 

KINDEREN - ADOLESCENTEN - VOLWASSENEN

 

Mindfulness-training


Voor de Mindfulness trainingen verwijzen we u graag door naar Brigitte De Bruycker, mindfulnesstrrainer in 'Mindful in Balance' te Gentbrugge 


Telefoonnummer: 0475 26 23 50


Website: www.mindful-in-balance.be


Privacyverklaring


                                                                                                Versie 7/01/2019

Sinds 1 september 2016 is de klinische psychologie erkend als autonoom gezondheidszorgberoep. Hierdoor moeten klinisch psychologen de wet van 2002 betreffende de rechten van de patiënt onderschrijven. Deze wet stelt onder andere dat de patiënt recht heeft tot inzage van zijn dossier, maar niet noodzakelijk van de persoonlijke aantekeningen van de beroepsbeoefenaar.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De psycholoog is bij wet gebonden door zowel de GDPR (2018) en de Belgische privacywetgeving, als door het medische beroepsgeheim en discretieplicht, beschreven in de deontologische code (KB 2 april 2014 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog, gewijzigd op 4 juni 2018). Uitgebreide informatie hierover vindt u op bij de beroepsverenigingen BFP, VVKP en de Psychologencommissie.

Het KB van 2 april 2014 stelt :

"Art. 5. De psycholoog die, uit hoofde van zijn staat of beroep, in het bezit is van geheimen die hem werden toevertrouwd, is gehouden tot het beroepsgeheim overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek.

De psycholoog is, ten allen tijde, gehouden tot een discretieplicht, zelfs wanneer de activiteit uitgeoefend door de psycholoog niet behoort tot de categorie van activiteiten die hem verplichten tot het beroepsgeheim.".

Als psycholoog wensen wij in alle vertrouwen met u samen te werken en nemen wij alle mogelijke voorzorgen om de persoonlijke gegevens en informatie die u ons op gelijk welke wijze bezorgt, te behandelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en discretie. Deze privacyverklaring licht toe hoe we dit doen.

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 ………………………………………., met ondernemingsnummer ……………………………………….. en met vestiging te ……………………………………….. in deze vermeld als de verantwoordelijke, “wij” en “ons”. 

Deze Privacy verklaring is eveneens van toepassing bij verplaatsing op andere locaties, op alle mondelinge, schriftelijke en elektronische communicatie en op de website www.solta.be.

Verwerkingsgrond persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke streeft er naar dat de verwerking voldoet aan het finaliteitsprincipe (duidelijk doel) en proportionaliteitsbeginsel (enkel wat nodig is voor dat doel mag geregistreerd of doorgegeven worden).

Indien de betrokkene in een afhankelijke positie verkeert, is het zelfs met toestemming verboden de gegevens te verwerken. In dergelijke situatie wordt de toestemming dan wel weer aanvaard als dit de betrokken persoon voordeel oplevert.

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u persoonlijk beslist om identificatiegegevens aan ons mee te delen, in het kader van de door beide partijen afgesproken dienstverlening.

U wordt uitgenodigd een informatieblad in te vullen met vermelding van uw naam, geboortedatum en contactgegevens (adres, emailadres, telefoonnummer). Verder verzamelen we bijkomende informatie relevant voor de dienstverlening (datum intake, info doorverwijzer, initiële vraag, …). Daarnaast verzamelen we de inhoud van elke communicatie en consult in een persoonlijk dossier en dit in het belang van een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke gebruikt de persoonsgegevens die u ons meedeelt

voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

om u te informeren over onze dienstverlening, nieuwe events of gebeurtenissen in de sector;

om u (nieuws)berichten en promotionele berichten te verzenden;

om onze werking en service te evalueren;

om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij ons op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van onze diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke verbindt zich er toe de persoonsgegevens die wij hebben verzameld niet aan derden vrij te geven, behoudens de gevallen omschreven in deze privacyverklaring of zoals u ten tijde van de verzameling werd meegedeeld. (informed consent).

Geïnformeerde toestemming is het akkoord dat u als patiënt geeft voor het elektronisch en beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens tussen de personen die u behandelen. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van de geneeskundige zorg.

We delen uw persoonsgegevens enkel met uw uitdrukkelijke toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is. Wij zien er op toe dat de aard van de informatie die wij meedelen beantwoordt aan de regels van geheimhoudings- en discretieplicht en aangepast is aan de geheimhoudings- en discretieplicht van de partij aan wie wij deze informatie meedelen.

Informatie wordt enkel gedeeld indien er een zelfde betrokkenheid en finaliteit van hulpverlening aanwezig is, en de informatie-uitwisseling noodzakelijk is voor het hulpverleningsproces. De informatieoverdracht moet het belang van de cliënt dienen.

Multidisciplinair zorgoverleg met personen gehouden aan het beroepsgeheim én personen gehouden aan discretieplicht kan enkel  voor personen waar gevaar voor de veiligheid van de persoon of derden bestaat (noodtoestand – toestemming cliënt niet nodig) of indien de cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent. Uw toestemming of weigering wat zorgoverleg betreft, wordt bij intake genoteerd en kan op elk moment schriftelijk of via email aangepast worden.

De verantwoordelijke behoudt zich het recht voor uw persoonsgegevens te delen met verbonden ondernemingen, organisaties of met derde partijen die voor onze rekening gegevensverwerking doen. Wanneer deze dienstverrichters, voor onze rekening, handelen als gegevensverwerker wordt door ons niet toegestaan dat zij deze gegevens gebruiken of bekend maken op een wijze die niet overeenstemt met de gevallen omschreven in deze privacyverklaring. Zo krijgt bvb. onze boekhouder enkel het dossiernummer te zien van onze particuliere cliënten. Van bedrijven en zelfstandigen worden enkel de facturatiegegevens meegedeeld om aan onze fiscale e.a. verplichtingen te voldoen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens na zorgvuldige overweging bekend maken :

wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht.

in kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, bepaalt in artikel 9 dat de gegevens van de patiënt veilig en zorgvuldig moeten worden bijgehouden. Geneesheren moeten de medische dossiers bewaren tot dertig jaar na het laatste contact met de patiënt. De geneesheer zelf, of zijn naaste familie, staat in voor de overdracht van de medische dossiers naar een andere arts. Zodra er voor psychologen als autonoom gezondheidszorgberoep een specifieke norm of wet wordt voorzien, zal de verantwoordelijke zich daaraan aanpassen. Ondertussen hanteren wij de medische richtlijn als norm.

Communicatie

Door ons uw e-mailadres mee te delen, aanvaardt u om via elektronische weg te communiceren met de verantwoordelijke, voor zover de wet geen specifiek communicatie middel oplegt. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van de verantwoordelijke of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Indien u vanwege de verantwoordelijke geen nieuwsbrieven, noch algemene informatie, noch persoonlijke en individueel bedoelde berichten of informatie meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor op eenvoudig verzoek via mail laten uitschrijven uit deze service. de verantwoordelijke behoudt zich het recht voor u desondanks te contacteren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Cookies

U kan onze website www.solta.be bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van de verantwoordelijke. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid van de verantwoordelijke te accepteren. U dient zich ervan bewust te zijn dat de verantwoordelijke niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van de verantwoordelijke of die van een derde partij.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang en verbetering 

Het recht op toegang en verbetering kunt u ten allen tijde uitoefenen in overeenstemming met de Belgische Privacywet. U richt daartoe een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, vergezeld van bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) aan de verantwoordelijke. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u ons gegeven heeft in een gestructureerde, gangbare en elektronische vorm te ontvangen, al dan niet met de bedoeling de gegevens over te dragen aan een andere partij.

Recht om gegevens te wissen

U kunt op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen.

Naar aanleiding van dergelijk verzoek zullen wij geen verder gebruik maken van uw persoonsgegevens en zullen wij deze persoonsgegevens enkel nog bewaren voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Recht op verzet en klachten

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming te allen tijde geheel of gedeeltelijk intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan info@solta.be via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag, vergezeld van bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart).

Onze diensten zullen steeds het passende gevolg geven aan uw verzoek binnen een termijn van 1 maand volgend op uw verzoek.

Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: www.privacycommission.be).

Zijn uw gegevens veilig bij ons?

De verantwoordelijke heeft de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Uw fysieke dossier wordt bewaard in een met sleutel gesloten kast. Uw elektronische gegevens worden bewaard op met paswoorden beveiligde informatiedragers die zo veel mogelijk worden afgeschermd van de buitenwereld.

Contact opnemen

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan via e-mail:  info@solta.be

Door het gebruik van onze diensten en website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring. Wij kunnen op elk moment het privacy-beleid wijzigen. Daarom is het raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen op onze website waar u steeds de laatste versie kan terugvinden.

 

Naam en handtekening voor akkoord: